Regulamin Sklepu Internetowego 

Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego Deskizycia.com” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego przez jego klientów będących konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również klientów niebędących konsumentami, składania przez nich zamówień na towary oraz produkty prezentowane na stronie www sklepu internetowego, dostarczania im zamówionych towarów oraz produktów, uiszczania przez nich ceny sprzedaży za towary oraz produkty nabyte w sklepie internetowym, ich uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży (w przypadku klientów będących konsumentami) oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez podmiot działający pod firmą: Proces Design Daria Kaźmierczak z siedzibą w Warszawie, adres: ul. KOLEJOWA 10, 01-210, WARSZAWA, wpisaną / wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), numer NIP: 7543346054 , numer REGON: 520422767.
 2. Przed założeniem Konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego Sklepu, jak również przed dokonaniem zakupów w Sklepie, prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu, jak również wszystkimi postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej pod pod następującym adresem internetowym: Deskizycia.com
 3. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu wskazują na prawa lub obowiązki Sklepu Deskizycia.com należy przez nie rozumieć prawa lub obowiązki Sprzedawcy.
 4. Wszelką korespondencję dotyczącą zawieranych / zawartych Umów lub składanych / złożonych Zamówień przez Klientów należy kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: hello@acupresboards.com

§2

Definicje

Terminy pisane we wszystkich postanowieniach Regulaminu wielką literą będą miały znaczenie przypisane im zgodnie z definicjami zawartymi poniżej (w kolejności alfabetycznej):

 1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, odnoszące się do Klientów będących osobami fizycznymi, jak również do osób fizycznych składających oświadczenia woli lub dokonujących czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów;
 2. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy; ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o dniach, pisanych z małej litery oraz bez wyraźnego wskazania, iż chodzi o Dni Robocze w rozumieniu niniejszego postanowienia, należy przez nie rozumieć dni kalendarzowe;
 3. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, aktywująca Konto Klienta lub składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu;
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, a mianowicie Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (składającą Zamówienie lub zawierającą Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto Klienta – konto systemowe Klienta w Serwisie Internetowym Sklepu Deskizycia.com, zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem dostępowym, umożliwiającym dokonywanie zakupu Produktów w Sklepie Deskizycia.com weryfikację statusu złożonego Zamówienia, przechowywanie i wgląd do historii Zamówień lub dokonanie innych czynności określonych postanowieniami Regulaminu;
 8. Produkt – rzecz ruchoma, w tym rzecz prezentowana w Serwisie Internetowym Sklepu Deskizycia.com, która może być przedmiotem Umowy;
 9. Produkt na indywidualne zamówienie – Produkt przygotowany na specjalne oraz indywidualne zamówienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych wymagań oraz potrzeb;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Deskizycia.com określający zakres i warunki składania Zamówień i zawierania Umów w SklepieDeskizycia.com, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 11. Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Serwis Internetowy Sklepu Deskizycia.com – serwis internetowy Sklepu Deskizycia.com, którego administratorem jest Sprzedawca, dostępny pod następującym adresem internetowym: Deskizycia.com
 13. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne i niezależne od Klienta i Sprzedawcy, na które Klient i Sprzedawca nie mieli wpływu i któremu pomimo zachowania nawet najwyższej staranności zapobiec nie mogli;
 14. Sklep Deskizycia.com – sklep internetowy o nazwie handlowej Deskizycia.com znajdujący się pod adresem: Deskizycia.com, prowadzony przez Sprzedawcę, świadczący na rzecz Klientów usługi polegające na sprzedaży Produktów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, na warunkach określonych w Regulaminie;
 15. Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep Deskizycia.com oraz zawierający Umowy z Klientami, a mianowicie firma: Proces Design Daria Kaźmierczak z siedzibą: ul. KOLEJOWA 10, 01-210, WARSZAWA , wpisaną / wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), numer NIP: 7543346054, numer REGON: .
 16. Wada – Wada Fizyczna lub Wada Prawna;
 17. Wada Fizyczna – niezgodność sprzedanego Produktu z Umową, w szczególności jeśli Produkt:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy;
 18. Wada Prawna – sytuacja, w której sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 19. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jako kupującym, dotycząca Produktu;
 20. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta;
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w zakresie zakupu Produktu, złożone na zasadach i warunkach określonych przez Sprzedawcę w Karcie Produktu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com.

§3

Warunki ogólne korzystania z Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com

 1. Sklep Deskizycia.com świadczy usługi polegające na sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, przy wykorzystaniu sieci Internet, jak również innych (jednego lub więcej) środków porozumienia się na odległość.
 2. Podstawowymi wymaganiami technicznymi niezbędnymi do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com jest posiadanie (a) urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego) umożliwiającego dostęp do Internetu oraz Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, (b) dostępu do Internetu, (c) przeglądarki internetowej dowolnego typu zainstalowanej na tym urządzeniu oraz (d) konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klienci oraz inni użytkownicy Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com zobowiązani są do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym czyjekolwiek prawa lub dobra osobiste. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.
 4. Treść stron Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com oraz inne informacje udostępnione przez Sprzedawcę, w tym w szczególności wizerunki Produktów przedstawionych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług – są więc cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klientów, znajdującym pod następującym adresem internetowym: Deskizycia.com.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych Serwisie Internetowym Sklepu Deskizycia.com, wprowadzania nowych Produktów do oferty i modyfikowania treści prezentowanych w Serwisie Internetowym Sklepu Deskizycia.com, w szczególności poszczególnych Kart Produktu. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie Deskizycia.com, nawet jeśli Produkty prezentowane są w ramach akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych przez Sprzedawcę do realizacji.
 7. Ceny Produktów wskazane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com dotyczą wyłącznie sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Deskizycia.comna warunkach określonych postanowieniami Regulaminu. W szczególności ceny Produktów wskazane na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com mogą nie pokrywać się z ofertą agentów lub dystrybutorów marki Deskizycia.com, innych niż Sprzedawca.
 8. Promocje w Sklepie Deskizycia.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji udostępniony w ramach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com nie stanowi inaczej.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com rzetelnie i prawidłowo prezentowały cechy wizualne Produktów. Jednakże Sprzedawca zastrzega, że niektóre zdjęcia Produktów mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Produktów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Produktów, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, w szczególności za ewentualne różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klient a wyglądem rzeczywistym Produktu, Sprzedawca nie odpowiada.

§4

Konto Klienta

 1. Utworzenie Konta Klienta w Serwisie Internetowym Sklepu Deskizycia.com jest bezpłatne i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod następującym adresem internetowym: Deskizycia.com.
 2. Sprzedawca informuje jednocześnie, że Serwis Internetowy Sklepu Deskizycia.com umożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie Deskizycia.com bez rejestracji oraz aktywowania Konta Klienta, jak również samo przeglądanie treści oraz asortymentu Produktów prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com nie wymaga rejestracji oraz aktywowania Konta Klienta.
 3. Dokonując rejestracji, Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, jak również wiadomości typu Newsletter, w tym na ich otrzymywanie drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia Konta Klienta, czy też dokonania zakupów w Sklepie Deskizycia.com. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) w ramach Konta Klienta.
 4. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta.
 5. Konto Klienta jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem dostępowym, umożliwiającym dokonywanie zakupu w Sklepie Deskizycia.com, weryfikację statusu złożonego Zamówienia, przechowywanie i wgląd do historii Zamówień, jak również dokonanie innych czynności określonych postanowieniami Regulaminu.
 6. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta Klienta niepowołanym osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta na skutek niedochowania przez Klienta zasad bezpiecznego odbierania, przechowywania i posługiwania się loginem i hasłem do Konta Klienta. Powyższe zasady zostały określone przez Sprzedawcę w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności” dostępnym pod następującym adresem internetowym: Deskizycia.com/polityka-prywatnosci.
 7. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych w ramach Konta Klienta. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie.
 8. Klient może żądać od Sprzedawcy usunięcia Konta Klienta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania żądania Klienta.
 9. Usunięcie przez Sprzedawcę Konta Klienta bez jego zgody następuje wyłącznie w następujących wypadkach:
  1. korzystania przez Klienta z Konta Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
  2. posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta Klienta;
  3. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta, zwłaszcza w przypadku gdy będą to dane fałszywe lub dane innej osoby;
  4. niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu dokonanego przez Sprzedawcę.

§5

Składanie i potwierdzanie Zamówień

 1. Zakup Produktów w Sklepie Deskizycia.com może się odbywać wyłącznie w trybie składania Zamówień zgodnie z zasadami określonymi postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. poprzez informatyczny serwis transakcyjny udostępniony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com dostępnego pod następującym adresem internetowym: Deskizycia.com.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem informatycznego serwisu transakcyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w ramach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, Klient powinien stosować się do wszystkich instrukcji pojawiających się na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, w szczególności powinien podjąć następujące kroki:
  1. wejść na stronę Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, przy czym wymagania techniczne wymagane w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com zostały wskazane w postanowieniach § 3 ust. 2 Regulaminu;
  2. dokonać wyboru Produktu prezentowanego na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, jak również określić liczbę zamawianych poszczególnych Produktów a następnie wprowadzić go do koszyka zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”;
  3. w przypadku Produktów występujących w różnorodnych konfiguracjach i parametrach jako Produktu na indywidualne zamówienie, dokonania wyboru odpowiednich parametrów Produktu, np. jego projektu, wymiarów, części składowych, kolorystyki, materiałów itp., a następnie przekazać te informacje Sprzedawcy poprzez wybrany przez siebie środek komunikacji na odległość (kontakt e-mailowy pod następującym adresem: hello@Deskizycia.com godzinach 9.00-16.00);
  4. w przypadku posiadania Konta Klienta, zalogować się na Konto Klienta (o ile zalogowanie nie miało miejsca wcześniej) przy użyciu indywidualnego loginu i hasła dostępowego;
  5. wprowadzić w elektronicznym formularzu Zamówienia wszystkie dane wskazane jako wymagane (w szczególności wybranie formy płatności i sposoby dostarczenia Produktu Klientowi), jak również ewentualnie – według wyboru Klienta – dane wskazane jako opcjonalne (stosownie do instrukcji zawartych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com) – podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych wymaganych jest niezbędne celem należytego złożenia Zamówienia;
  6. wybrać dogodny sposób płatności zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu;
  7. wybrać dogodne parametry dostawy zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu;
  8. zapoznać się dokładnie z treścią postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności Deskizycia.com oraz dokonać ich akceptacji poprzez zaznaczenie następującego pola wyboru (checkbox): „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Deskizycia.com i Polityką Prywatności oraz akceptuję ich warunki” – akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności Deskizycia.com jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu należytego złożenia Zamówienia;
  9. o ile dany Produkt dostępny jest na warunkach wynikających z regulaminu promocji zamieszczonego na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com – należy zapoznać się dokładnie z treścią takiego regulaminu promocji oraz dokonać jego akceptacji poprzez zaznaczenie następującego pola wyboru (checkbox): „Zaświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem promocji pod nazwą: „…” Sklepu Deskizycia.com i akceptuję jego warunki” – akceptacja regulaminu promocji jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna w celu należytego złożenia Zamówienia z uwzględnieniem warunków danej promocji.
  10. zaakceptować koszyk zakupów poprzez skorzystanie z przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po spełnieniu warunków określonych w postanowieniach ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamówienie uznawane jest za złożone przez Klienta.
 5. Złożenie Zamówienia w rozumieniu postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu oznacza oświadczenie woli Klienta w zakresie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia, jak również na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu.
 6. Ponadto złożenie Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem Zamówienia (w tym w szczególności Dane Osobowe) są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta skutki wynikające z podania przez niego nieprawdziwych / nieaktualnych / niekompletnych danych (w tym w szczególności Danych Osobowych); w szczególności zaś wszelką korespondencję (w tym elektroniczną) oraz wszelkie przesyłki doręczone przez Sprzedawcę na adres (w tym elektroniczny) podany w chwili wysyłania korespondencji lub przesyłki, uważa się za doręczone w sposób prawidłowy.
 7. Z uwagi na konsekwencje wskazane w postanowieniu ust. 6 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zaleca uważne i dokładne wprowadzenie wszystkich danych Klienta (w tym w szczególności Danych Osobowych) w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania i akceptowania danego Zamówienia. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta mogą być poprawiane lub uaktualnianie po każdorazowym zalogowaniu się na Konto Klienta.
 8. Sprzedawca poinformuje Klienta podczas składania Zamówienia, zaś Konsumenta nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową ze Sprzedawcą, o łącznej cenie Zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług, kosztach dostawy oraz wszelkich innych kosztach.
 9. W przypadku niedostępności Produktu prezentowanego w Sklepie Deskizycia.com i zamówionego przez Klienta, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy aktywowaniu Konta Klienta lub przy składaniu Zamówienia.
 10. W celu umożliwienia Klientowi uzyskania w przyszłości dostępu do wszelkich istotnych postanowień Umowy, Sprzedawca po otrzymaniu złożonego Zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie aktywowania Konta Klienta lub składania Zamówienia, poprzez wysłanie treści Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim, w szczególności cenie zamawianego Produktu wraz z kosztami dostawy, o ile takie istnieją, zaś w przypadku Konsumentów również informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z linkiem do szczegółowych informacji o prawie odstąpienia do Umowy, linkiem do wzoru formularza odstąpienia od Umowy, a także linkiem do Regulaminu oraz Polityki Prywatności Deskizycia.com/polityka-prywatnosci.
 11. Status i szczegóły Zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dostępne są po prawidłowym zalogowaniu przez Klienta na Konto Klienta.
 12. Wszelkie zmiany, dodatkowe ustalenia odnośnie złożonego Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie korespondencji na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com
 13. Po potwierdzeniu Zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 10 niniejszego paragrafu oraz po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 1 litera c) Regulaminu), Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia.
 14. Złożenie przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, a jedynie propozycją jej zawarcia przez Klienta. Sprzedawca informuje, iż do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.

§6

Termin realizacji Zamówienia

 1. Termin realizacji danego Zamówienia jest uzależniony od terminu realizacji przewidzianego przez Sklep Deskizycia.com dla Produktu objętego tym Zamówieniem.
 2. W przypadku Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, termin realizacji Zamówienia rozpoczyna swój bieg – w dacie zaksięgowania wpłaty Klienta w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Wysłanie przedmiotu Umowy (zamówionego Produktu) przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres doręczenia następuje w terminie od 2 do 4 dni roboczych, jednak w wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu.

§7

Płatności

 1. Klient, składając Zamówienie, może dokonać wyboru następujących form zapłaty za Produkt:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. płatność internetowa obsługiwana przez serwis Przelewy24, w tym transakcje VISA/MASTERCARD oraz szybki przelew bankowy on-line;
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.
 3. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Klienta tytułem zakupu Produktu nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 394 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaliczkę na poczet ceny Produktu.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia oraz niedokonania płatności w terminie 14 dni (czternaście dni) dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania nieopłaconego Zamówienia Klienta.

§8

Dostawa Produktów

 1. Klient, składając Zamówienie, może dokonać wyboru dogodnych parametrów dostawy zamawianego Produktu, takie jak: wybór przewoźnika, rodzaju usługi, kosztu dostawy itp. – zgodnie z opcjami dostępnymi pod następującym adresem internetowym: Deskizycia.com
 2. Wszelkie dostawy Produktów będą realizowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem własnych kanałów dostawy lub firm kurierskich lub logistycznych, zgodnie z postanowieniami regulaminów świadczenia krajowych lub międzynarodowych usług przewozowych i pocztowych tychże firm obowiązujących w dniu zlecenia realizacji przesyłki.
 3. Zamówienia mogą być dostarczane tylko na terenie Polski.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłany do Klienta Produkt był zapakowany w sposób zapewniający jego integralność i zapobiegający ryzyku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu do Klienta.
 5. Sprzedawca oświadcza, że dowód zakupu Produktu w postaci faktury lub innego dokumentu sprzedaży, dołączy do przesyłki z Produktem lub wyśle pocztą lub drogą elektroniczną na adres doręczenia wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 6. Sprzedawca oświadcza, że wraz z wysyłanym Produktem dołączy do niego wszystkie zapewnione i dołączane zwykle przez producenta lub wytwórcę Produktu instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne, części zamienne itp.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 8. Postanowienie ust. 8 niniejszego paragrafu nie dotyczy Produktu, odnośnie których Klient i Sprzedawca umówili się inaczej (np. Produktów z wyprzedaży, poekspozycyjnych itp.)

§9

Zawarcie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z chwilą złożenia zamówienia .

§10

Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę (będącą umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta), może od niej odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w postanowieniu ust. 5 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu.
 2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com pod następującym adresem internetowym: www.Deskizycia.com/formularz-zwrotow i dołączeniem go do zwracanego zamówienia albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com.
 3. Do zachowania terminu określonego w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, z którego zostało przesłane oświadczenie o odstąpieniu, zaś w przypadku przesłania tego oświadczenia pocztą tradycyjną – na adres e-mail Klienta podany przy aktywowaniu Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym jest mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient ponadto powinien zwrócić Produkt wraz z opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana stanowi wynik korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu, na następujący adres: ul. KOLEJOWA 10, 01-210, WARSZAWA
  , z dopiskiem „Sklep Deskizycia.com – odstąpienie od Umowy”, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot przesyłki z Produktem odbywa się na koszt Klienta.
 6. Po przyjęciu zwrotu Produktu Sprzedawca prześle Klientowi fakturę korygującą.
 7. Zwrot kwoty zapłaconej przez Klienta tytułem ceny zakupu zwracanego Produktu, nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zwróconego zamówienia wraz z formularzem odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku niewywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od Umowy.
 9. W wypadku złożenia przez Sprzedawcę i Klienta zgodnych oświadczeń woli o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, Klient ponosi wszelkie koszty odesłania Produktu na rzecz Sprzedawcy, a Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem wniesionych opłat za Produkt na rzecz Klienta.
 10. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku: (a) umów zawieranych przez Klientów innych niż Konsumenci, (b) Umów stanowiących podstawę zakupu Produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta zawartej w złożonym przez niego Zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oznaczonych w Karcie Produktu jako „Produkt na indywidualne zamówienie” oraz (c) Umów stanowiących podstawę zakupu Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, jak również w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§11

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za Wady dostarczonego Produktu. W razie stwierdzenia takiej Wady Produktu przez Klienta będącego Konsumentem przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji albo pocztą tradycyjną na następujący adres: ul. KOLEJOWA 10, 01-210, WARSZAWA albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com.
 2. Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził dostarczony Produkt przy jego odbiorze w obecności dostawcy (np. przewoźnika, kuriera itp.) i w razie stwierdzenia jakichkolwiek Wad, braków lub uszkodzeń Produktu sporządził z nim stosowny protokół, a następnie niezwłocznie powiadomił o tym fakcie Sprzedawcę, przesyłając dokładny opis Wady, braku lub uszkodzenia, w sposób określony w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wpłynięcia do Sprzedawcy. Za ustosunkowanie się do reklamacji rozumie się poinformowanie Klienta będącego Konsumentem o jej przyjęciu bądź odrzuceniu, przy czym brak ustosunkowania się w powyższym terminie nie oznacza odrzucenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Klient będący Konsumentem przesłał Sprzedawcy reklamację, lub inny adres e-mail wskazany przez Klienta będącego Konsumentem w reklamacji.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca rozpatrzy daną reklamację pozytywnie, wówczas odbiera on Produkt od Klienta na własny koszt, zaś Klient jest zobowiązany do należytego spakowania i zabezpieczenia reklamowanego Produktu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do odesłanego Produktu zaleca się, aby Klient dołączył protokół szkody sporządzony w momencie odbioru Produktu w obecności kuriera, jak również podpisany przez kuriera, o ile został sporządzony.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, Produkt nią objęty zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od Wad w możliwie najszybszym terminie. Jeśli naprawa lub wymiana na towar wolny od Wad będzie niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego Produktu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaproponuje mu do wyboru inne Produkty dostępne w Sklepie Deskizycia.com.
 6. Mając na uwadze postanowienie § 3 ust. 9 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega niniejszym, iż podstawy reklamacji nie stanowią w szczególności różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klienta, jak również różnice w faktycznych parametrach Produktów.
 7. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowo wystawiona faktura (z wyłączeniem postanowień dotyczących odesłania, wymiany lub naprawy Produktu).
 8. Skorzystanie przez Klienta będącego Konsumentem z uprawnień opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych z § 13 Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta będącego Konsumentem Wady Produktu podlegają gwarancji udzielonej przez jego producenta lub wytwórcę.
 9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Wady Produktów w odniesieniu do Umów zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami.

§12

Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę

 1. Administratorem (w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia 2016/679) w odniesieniu do Danych Osobowych przekazywanych Sprzedawcy przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest Sprzedawca (spółka działająca pod firmą: Proces Design Daria Kaźmierczak)
 2. Klient, podając Sprzedawcy swoje Dane Osobowe, przyjmuje do wiadomości, że będą one przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:
 1. realizacji złożonego przez niego Zamówienia oraz zawartej z nim Umowy, w tym w celu rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy;
 2. archiwizacji, np. na potrzeby rachunkowe lub podatkowe.
  1. Osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, podając Sprzedawcy swoje Dane Osobowe, przyjmują do wiadomości, że będą one przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:
  2. kontaktowania się z nimi w związku z realizacją złożonego przez Klienta Zamówienia oraz zawartej z Klientem Umowy, w tym w związku z koniecznością rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy;
  3. archiwizacji, np. na potrzeby rachunkowe lub podatkowe.
 3. Ponadto Dane Osobowe podane przez Klienta lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji marketingu bezpośredniego, przy czym przesyłanie do powyższych osób fizycznych informacji handlowych drogą elektroniczną będzie miało miejsce, o ile taka osoba fizyczna wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę przez okres:
  1. w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać Dane Osobowe (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);
  2. wykonywania obowiązków wynikających z Umów zawartych z Klientami w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umów (w przypadku posiadania przez Klienta aktywnego Konta Klienta w Sklepie Deskizycia.com – przez okres posiadania tego aktywnego Konta Klienta);
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy jako administratora, np. dochodzenia roszczeń, realizowania marketingu bezpośredniego przez Sprzedawcę, jak również kontaktowania się z osobami fizycznymi składającymi oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jeżeli jest to niezbędne do zawierania lub realizacji Umów z Klientami, chyba że wcześniej skutecznie zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedawcę Danych Osobowych.
  4. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być zaufane podmioty trzecie świadczące na rzecz Sprzedawcy (a) usługi informatyczne (w tym hostingodawcy, administratorzy systemu, dostawcy oprogramowania itp.), (b) usługi księgowe, rachunkowe, prawne, podatkowe i administracyjne. Ponadto odbiorcami Danych Osobowych mogą być również zewnętrzne firmy kurierskie i przewozowe, Poczta Polska S.A. oraz podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze itp.)
  5. Sprzedawca jest zobowiązany do ochrony Danych Osobowych przekazywanych mu przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych przez Sprzedawcę zostały opisane w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności”, który znajduje się pod adresem internetowym: Deskizycia.com/polityka-prywatnosci

§13

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca niniejszym oświadcza, iż przysługują mu prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe lub uprawnienia wynikające z udzielonych licencji, do znaku towarowego Deskizycia , jak również do Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści zamieszczonych na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wykorzystywania wyżej wymienionych znaków towarowych oraz utworów.

§14

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu Deskizycia.com należy kierować drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane pytania, w szczególności w sytuacji, gdy na analogiczne lub podobne zagadnienie Sprzedawca udzielił wcześniej wyjaśnienia oraz zamieścił je w zakładce „FAQ” lub podobnej w ramach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com.
 3. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się:
  1. do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie ochrony praw i interesów Klienta (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) albo
  2. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Klientem jako konsumentem a Sprzedawcą (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1063 z późniejszymi zmianami).
 4. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, mogą być one poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Ponadto Sprzedawca informuje o możliwości rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnych postanowień Regulaminu, jednakże z zastrzeżeniem, że Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie nowej treści postanowień Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści zmienionych postanowień Regulaminu w Serwisie Internetowym Sklepu Deskizycia.com. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@Deskizycia.com oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował on zmiany Regulaminu
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.

Zespół Sklepu Deskizycia.com

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW!!!