Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę (będącą umową zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta), może od niej odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w postanowieniu ust. 5 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu.
 2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com pod następującym adresem internetowym: www.acupresboards.com/formularz-zwrotow i dołączeniem go do zwracanego zamówienia pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com.
 3. Do zachowania terminu określonego w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta, z którego zostało przesłane oświadczenie o odstąpieniu, zaś w przypadku przesłania tego oświadczenia pocztą tradycyjną – na adres e-mail Klienta podany przy aktywowaniu Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym jest mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient ponadto powinien zwrócić Produkt wraz z opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana stanowi wynik korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu, na następujący adres: ul. KOLEJOWA 10, 01-210, WARSZAWA
  , z dopiskiem „Sklep Deskizycia.com – odstąpienie od Umowy”, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot przesyłki z Produktem odbywa się na koszt Klienta.
 6. Po przyjęciu zwrotu Produktu Sprzedawca prześle Klientowi fakturę korygującą.
 7. Zwrot kwoty zapłaconej przez Klienta tytułem ceny zakupu zwracanego Produktu, nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zwróconego zamówienia wraz z formularzem odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku niewywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od Umowy.
 9. W wypadku złożenia przez Sprzedawcę i Klienta zgodnych oświadczeń woli o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, Klient ponosi wszelkie koszty odesłania Produktu na rzecz Sprzedawcy, a Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem wniesionych opłat za Produkt na rzecz Klienta.
 10. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku: (a) umów zawieranych przez Klientów innych niż Konsumenci, (b) Umów stanowiących podstawę zakupu Produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta zawartej w złożonym przez niego Zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oznaczonych w Karcie Produktu jako „Produkt na indywidualne zamówienie” oraz (c) Umów stanowiących podstawę zakupu Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, jak również w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§11

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za Wady dostarczonego Produktu. W razie stwierdzenia takiej Wady Produktu przez Klienta będącego Konsumentem przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji albo pocztą tradycyjną na następujący adres: ul. KOLEJOWA 10, 01-210, WARSZAWA albo pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com.
 2. Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził dostarczony Produkt przy jego odbiorze w obecności dostawcy (np. przewoźnika, kuriera itp.) i w razie stwierdzenia jakichkolwiek Wad, braków lub uszkodzeń Produktu sporządził z nim stosowny protokół, a następnie niezwłocznie powiadomił o tym fakcie Sprzedawcę, przesyłając dokładny opis Wady, braku lub uszkodzenia, w sposób określony w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wpłynięcia do Sprzedawcy. Za ustosunkowanie się do reklamacji rozumie się poinformowanie Klienta będącego Konsumentem o jej przyjęciu bądź odrzuceniu, przy czym brak ustosunkowania się w powyższym terminie nie oznacza odrzucenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego Klient będący Konsumentem przesłał Sprzedawcy reklamację, lub inny adres e-mail wskazany przez Klienta będącego Konsumentem w reklamacji.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca rozpatrzy daną reklamację pozytywnie, wówczas odbiera on Produkt od Klienta na własny koszt, zaś Klient jest zobowiązany do należytego spakowania i zabezpieczenia reklamowanego Produktu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do odesłanego Produktu zaleca się, aby Klient dołączył protokół szkody sporządzony w momencie odbioru Produktu w obecności kuriera, jak również podpisany przez kuriera, o ile został sporządzony.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, Produkt nią objęty zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od Wad w możliwie najszybszym terminie. Jeśli naprawa lub wymiana na towar wolny od Wad będzie niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego Produktu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaproponuje mu do wyboru inne Produkty dostępne w Sklepie Deskizycia.com.
 6. Mając na uwadze postanowienie § 3 ust. 9 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega niniejszym, iż podstawy reklamacji nie stanowią w szczególności różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach Serwisu Internetowego Sklepu Deskizycia.com, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klienta, jak również różnice w faktycznych parametrach Produktów.
 7. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowo wystawiona faktura (z wyłączeniem postanowień dotyczących odesłania, wymiany lub naprawy Produktu).
 8. Skorzystanie przez Klienta będącego Konsumentem z uprawnień opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych z § 13 Regulaminu, o ile ujawnione przez Klienta będącego Konsumentem Wady Produktu podlegają gwarancji udzielonej przez jego producenta lub wytwórcę.
 9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Wady Produktów w odniesieniu do Umów zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami.Zespół Sklepu DeskiZycia.com 

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Wszystkie produkty marki Proces przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2. Deski życia i akcesoria powinny być użytkowane zgodnie z konstrukcją oraz ich przeznaczeniem.

3. Należy unikać kontaktu desek życia i akcesoriów z przedmiotami o ostrych krawędziach.

4. Deski życia i akcesoria należy chronić przed obiciem i porysowaniem.

5. Na Deskach życia i akcesoriach nie można stawiać gorących przedmiotów.

6. Produkty należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

7. Nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania produktów: m.in. nie należy ustawiać ich

w odległości mniejszej niż 75 cm od czynnych źródeł ciepła.

8. Produkty należy chronić przed zawilgoceniem.

9. Eksplantacja produktów w zakresie temperatur: od +15˚C do +30˚C, zakres wilgotności: od 40%

do 65%

WARUNKI GWARANCJI :

1. Gwarantem produktów jest firma Proces

2. Gwarant udziela gwarancji jakości wykonania i materiałów użytych w produktach firmy Proces

na okres 24 miesięcy, pod warunkiem ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach

nie odbiegających od typowych, zgodnie z instrukcją użytkowania oraz przy zachowaniu zasad

eksploatacji, pielęgnacji i konserwacji określonych w niniejszym dokumencie.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w

sprzedanym produkcie (wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca).

4. Odstępstwa, np.: wg niestandardowej technologii lub wykończeniu dla danego produktu (np.: z

użyciem innego niż standardowy lakieru itp.) objęte są gwarancją 1 roczną.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty znajdujące się na terytorium RP lub kraju

Dystrybutora.

1/5 str.

6. Po upływie 7 dni od wydania produktu Nabywcy, roszczenia odnośnie uszkodzeń

mechanicznych (zarysowania, wgniecenia, otarcia, zabrudzenia tapicerki, braki elementów itp.)

nie będą uznawane. W ww. terminie należy rozpakować towar, zdjąć folię i zabezpieczenia w

celu wykluczenia uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli w dniu dostawy są zastrzeżenia co do

dostarczonego produktu, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub

przewoźnika i przesłanie go do Gwaranta wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

7. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Nabywcę uzasadnionego

zgłoszenia reklamacyjnego.

8. Zgłoszenie reklamacyjne nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty za produkt.

9. Reklamację należy składać w miejscu zakupu produktu wraz z dowodem zakupu (faktura lub

paragon). W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się opis i zdjęcia wady oraz żądanie

reklamującego. W celu ułatwienia identyfikacji produktu u producenta, w zgłoszeniu

reklamacyjnym należy podać wszelkie dostępne informacje np. datę produkcji, nr zamówienia,

nazwę produktu, konfigurację, miejsce i datę zakupu.

10. Reklamowany produkt należy dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 9 do

miejsca zakupu.

11. W przypadku odrzucenia reklamacji produkt odsyłany jest do miejsca zakupu na koszt Nabywcy.

12. Warunkiem przyjęcia produktu do reklamacji jest jego wyczyszczenie oraz zapakowanie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem w transporcie.

13. Odmowa wydania produktu (lub jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź

uniemożliwienie naprawy w lokalu Nabywcy, oznacza zwolnienie Gwaranta z wykonania

obowiązków gwarancyjnych i zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

14. Niezbędne koszty transportu wadliwego wyrobu ponosi Gwarant. W przypadku stwierdzenia

braku podstaw do reklamowania mebli, wszystkie koszty, łącznie z kosztami transportu i

naprawy ponosi Nabywca.

15. Gwarant rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania wyrobu,

którego dotyczy reklamacja (wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym). W toku badania reklamacji

Gwarant zastrzega sobie prawo kontaktu (telefonicznie lub mailowo) w sprawie ustalenia

przyczyn powstania wad będących przedmiotem reklamacji.

16. Termin naprawy produktu u Nabywcy wyznacza Gwarant.

17. Gwarant zastrzega, że termin naprawy uzależniony jest od tego, czy w procesie naprawy

potrzebne jest wyprodukowanie nowych elementów, szczególnie w wypadku mebli robionych

na indywidualne zamówienie.

18. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym lub jego wymianę w

przypadku gdy naprawa nie jest możliwa. Sposób usunięcia wady określa Gwarant.

19. Wszelkie wymienione wadliwe produkty lub części stają się własnością Gwaranta.

20. W przypadku, gdy taki sam produkt jest niedostępny, Gwarant może wymienić go, za zgodą

Nabywcy, na inny, wolny od wad, o podobnych/zbliżonych parametrach.

21. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad lub naprawę poprzez wymianę elementu

produktu, gwarancja na ten produkt lub element biegnie od nowa.

22. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania innowacji w produktach, niepowodujących

zmian w ich trwałości i funkcjonalności.

23. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się utraconych

zysków i wyrównania ewentualnej szkody spowodowanej awarią produktu.

1. Jeżeli uszkodzenie produktu nastąpi w terminie późniejszym niż okres objęty gwarancją, gdy jest

taka możliwość, Gwarant może odpłatnie wysłać Nabywcy potrzebny element lub odpłatnie

usunąć usterkę z pomocą serwisu fabrycznego.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Wad powstałych w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją i użytkowania niezgodnego z

przeznaczeniem.

2. Uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku (nie dotyczy przewozu wykonanego

przez Gwaranta).

3. Użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania

4. Uszkodzeń wynikających ze skrajnych warunków klimatycznych lub czynników środowiskowych

(np.: kwasy, wilgoć, wysoka temperatura, itp.).

5. Uszkodzeń wynikających z odstąpienia od standardowych specyfikacji na życzenie klienta.

6. Zużycia eksploatacyjnego drewna nóg i blatów fornirowanych lub laminowanych.

7. Różnic w odcieniu drewna, jeżeli pochodzą z różnych serii produkcyjnych producenta tkanin, a

2. reklamacja dotyczy różnicy poszczególnych wyrobów nabywanych przez Nabywcę sukcesywnie.

8. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego ustawienia produktu (np. meble ustawione na

nierównej

3. powierzchni lub bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych np.: grzejniki (gazowe, oliwne,

4. elektryczne, wodne), kaloryfery, grzałki, kominki, etc.

9. Uszkodzeń produktów powstałych przez ustawienie na nich gorących przedmiotów.

10. Uszkodzeń produktów powstałych przez czyszczenie środkami chemicznymi z naruszeniem

zaleceń producenta w zakresie czyszczenia i konserwacji.

11. Uszkodzeń wynikających z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych, np. pociemnienie forniru

12. Różnić w fakturze / usłojeniu wyrobów sklejkowych oraz widocznego łączenia obłogów sklejki.

UTRATA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH NASTĘPUJE W PRZYPADKACH

1. Używania niezgodnego z przeznaczeniem.

2. Eksploatacji desek życia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

3. Zabrudzenia.

4. Stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji,

5. Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,

6. Uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia, odgniecenia).

7. naprawy przez nieuprawnione osoby i/lub z użyciem do naprawy nieoryginalnych części

ZA WADĘ NIE ZOSTANĄ UZNANE

1. Zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji.

2. Właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału.

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW!!!